Det är i kroppsterapin

vi återupptäcker det inre barnets avspända domäner och kan integrera våra barnjagsdelar med den vuxna sidan på ett avspänt och harmoniskt sätt.

Med denna metod arbetar:

Bo Wikström

När vi vardagligen tänker på vår kropp

har vi vanligen föreställningen om att vi är separata, kroppsliga skinn- inkapslade egon som möter andra i världen med samma inställning.
Ändå lever vi alla med den grundläggande känslan av att vilja hitta hem i vårt inre universum och få reda på den vi verkligen är.

Genom kroppspsykoterapi

kartläggs det inre barnets kärna i form av kroppsminnen. Kroppen förstår inte alltid att skilja ut vad som är en yttre fara, som till exempel en person som känns hotande, och ett hot som kommer inifrån, en obehaglig tanke. Kroppen-som-subjekt finns redan där innan vi som ”jag” vet om det, det är så vi sorglöst, spontant orienterar oss i världen. Kroppen är som det barn, som ännu inte har lärt sig klockan, som hela tiden lever i det oändliga Nuet.

Wilhelm Reich var den,

ibland de begåvade psykoanalytikerna i den så kallade Wienskolan runt Sigmund Freud, som uppmärksammade kroppens betydelse i psykoanalysen. Han utvecklade vegetoterapin som arbetade med andningen, rörelser och kroppspositioner för att förlösa de spänningar som han kallade kroppspansar. En efterföljare till Reich var Alexander Lowen som utvecklade Bioenergetics. George Downings psykodynamiska kroppsterapi lärs ut i Sverige.

Österlandets terapiformer

har av urgammal tradition varit meditation och yoga. Yogan får kroppen att slappna av så att meditationen kan ske med en öppnare kroppsbild. Yogan kan vara ett utmärkt komplement till kroppsykoterapin.

”All matter is Energy.”
”The Field is the sole govenor of the particle”.
Albert Einstein

”if any thing is
sacred, the human
body is sacred”.
Walt Whitman

”Your naked body
should only belong to
those who fall in love
with your naked soul.
Charlie Chaplin

Tiger
Tiger! Tiger! burning bright
in the forest of the night
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In that distant deeps or skies
Burnet the fire of thine eyes?
On what wings dare he spire?
What the hand dare seize the fire?

And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And watered heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the lamb make thee?

Tiger! Tiger! burning bright
in the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?
William Blake

”The goal of life is to make your heartbeat
match the beat of the universe.”
Joseph Campbell

Referenser:

Didier Anzieu : Hudjaget – om hudens psykiska betydelse
F. Batmanghelidj : Your Bodys Many Cries for Water
Erwin Bischofberger : Kroppens etik
Harald Blomberg : Helande Liv
David Boadella : Lifestreams
Jan C. Bouman : Kroppen-som-subjekt
Barbara Brennan : Hands of Light
Barbara Brennan : Light Emerging

Malcolm Brown : The Healing Touch – An Introduction to Organismic Psychotherapy
Staffan Carazo : Karaktärsanalys – Att förstå karaktärsstrukturens betydelse i psykoterapin
Cash – Pruzinsky : Body Image – A Handbook of Theory, Research, & Clinical Practice
Deepak Chopra : Quantum Healing – Exploring the Frontiers of Mind/Body Healing
John P. Conger : JUNG & REICH: The Body as Shadow
George Downing : Kroppen och ordet
Caroline Eliacheff : På Kroppen På Skriket
Donald M. Epstein : Healing Myths – Healing Magic
Sandor Ferenczi : THALASSA.. A Thoery of Genitality
Fossel, Blackburn, Woynarowski : The Immortality Edge : Realize the Secrets of Your Telemeres for a Longer, Healthier Life
Martin Fransson : Källan till att må bra är du – Utveckla dina fem hälsopelare
Eugene T. Gendlin : FOKUSERING – En psykologisk teknik för självhjälp och utveckling.
Peter c Götzsche : Dödliga mediciner och organiserad brottslighet, Karneval förlag, 2015
Gay, Kathlyn Hendricks: Kroppens egen intelligens

Arthur Janov : Life before Birth
Robert Jerdén : Kroppen vet mer än Huvudet
Bessel van der Kolk : Traumatic Stress
Caron Kent : The Puzzled Body
Peter A. Levine : HEALING TRAUMA – A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body
Peter A. Levine : Waking the Tiger – Healing Trauma
Libet, B., Alberts, W.W., and Wright, E.W. 1976. ”Responses of Human Somatosensory Cortex to Stimuli Below Threshold for Conscious Sensation.” Science, 158 (3808), 1597-1600.

Alexander Loyd – Ben Johnson : Healing Koden
Alexander Lowen : The Language of the Body – Physical Dynamics of Character Structure
Alexander Lowen : The Spirituality of the Body
Marc Micozzi – Donald Mc Cown : NEW WORLD MINDFULNESS
Marc Micozzi – Michel Jawer : Your Emotional Type : Key to the Therapies That Will Work for You
Marc Micozzi – Michael Jawer : The Spiritual Anatomy of Emotion
Iréne Matthis : Den Tänkande Kroppen
Maurice Merleau-Ponty : Kroppens fenomenologi
Michael Murphy : The Future of the Body
Tor Nörretranders : Märk Världen
Ogden, Minton, Pain : Trauma and the Body – A Sensorimotor Approach to Psychotherapy
Nick Ortner : The Tapping Solution – A revolutionary system for stress-free living
Candace B. Pert : Molecules of Emotion – Why you feel the way you feel
John C. Pierrakos : Core Energetics – Developing the Capacity to Love and Heal

Cash – Pruzinsky Eds. : Body Image – A Handbook of Theory, Research, & Clinical Practice
Stèphano Sabetti : Waves of Change
J. Nigro Sansonese : The Body of Myth – Mythology, Shamanistic Trance and the Sacred Geography of the Body
Paul Schilder : The Image and Appearance of the Human Body
Al Sears : Rediscover Your Native Fitness PACE
Myron Sharaf : Fury on Earth – a biography of Wilhelm Reich
Smith / Clance / Imes : Touch in psychotherapy
Renee Taylor : Hunza folkets hemlighet – Konsten att bevara hälsa och lycka under ett långt liv
John E. Upledger : Your Inner Physician and You – CranioSacral Therapy and SomatoEmotional Release
Michael Washburn : Embodied Spirituality in a Sacred World
Alan Watts : The Book
– On the Taboo Against Knowing Who You Are
Xiuling, Li : Healing with Ki-Kou – The Secrets of Ancient Chinese Breathing Techniques