Kognitiv psykoterapi

beskrivs ofta som ett samarbetsprojekt mellan terapeut och klient som går ut på att undersöka den inre föreställningsvärlden och hur den präglat negativa upplevelser i livet. Gemensamt bildar man ett arbetsteam, vars mål är att skapa förutsättningar för patienten att på sikt bli sin egen terapeut.

Modellen utvecklades

av den amerikanske prof. i psykiatri och psykoanalytikern
Aaron T. Beck som en specifik antidepressiv behandling. Han beskriver hur deprimerade patienter fastnar i en negativ s.k. depressiv triad.

Den består av en självkritisk bild av det egna jaget (jag är svag, klarar inget och sviker andra), av andra (de ser min svaghet, ställer krav på mig som jag inte kan leva upp till och är kritiska) och av framtiden (tomhet, hopplöshet och lidande) I metoden ger man akt på dessa automatiska tankar och hur de kommit att bli styrande.

Man betonar värdet av

samarbete, gemensamt existentiellt ansvar, egen aktivitet och hemuppgifter som en väg att bryta den negativa präglingen.

Metoder som väl knyter an till Kognitiv psykoterapi:

Lifespan Integration, Ego State Therapy & Mindfulness

Verkligheten är en väv av evig förändring.
Genomträng den och nå lugnet bortom.

Rumi uttrycker det så här:
”Out beyond the ideas of wrong doing and right doing there is a field…
I´ll meet you there.
When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. Ideas, language, even the phrase ”eath other” doesn´t make any sense.”

”The Things fall apart; The centre cannot hold,”
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.”

William Butler Yeats, The Second Coming

”I believe in pink.”
I believe that laughing
is the best calorie burner
I believe in kissing – kissing a lot.
and I believe in miracles.”

Audrey Hepburn

”A man is but the products of his thoughts.
What he thinks – he becomes.”

Mahatma Gandhi

Referenser:

Baker, Hunter, Lawrence & David : Overcoming Depersonalization & Feelings of Unreality
Lucinda Bassett : Befriad från ångest
Sandra Bates – Anna Grönberg : Om och om och om igen – Att behandla tvångsproblem med KBT
Aaron Beck : Cognitive Therapy of Depression
Judith S. Beck : Cognitive Therapy
Giacomo d´Elia : Det kognitiva samtalet i vården
Atle Dyregrov : Barn och trauma
Atle Dyregrov : Lilla Sömnboken
Björn Enqvist : Inbjudan till Trance
A. Goulding & C. Schwartz : The Mosaic Mind
– Empowering the Tormented Selves of Child Abuse Survivors
Lars Jansson : Handbok i kognitiv terapi vid depression
Josefsson / Linge : Hemligheten : från ögonkast till varaktig relation
Anna Kåver : Att leva ett liv, inte vinna ett krig – Om acceptans
Anna Kåver : KBT i utveckling – En introduktion till kognitiv beteendeterapi

Michael J. Lambert : Bergin and Garfield´s Hamdbook of Psychotherapy and Behavior Change
Marsha Linehan : Dialektisk Beteendeterapi – Färdighetsträningsmanual
Lundh – Eriksson : Psykoterapins skolbildningar
William R. Miller, Ed. : Integrating Spirituality into Treatment – Resources for Practitioners
Christer L. Nordlund : Ångest – Om orsaker, uttryck och vägen bort från den…
Ted Schröder : Det Omedvetna . en dröm om det äkta
Daniel J. Siegel : The Mindful Brain – Reflection and Attunement in the Cultivation of Well – Being
Lisbeth Stahre : Övervikt handlar om känslor
Dan Stiwne (red.) : BARA DETTA LIV – Texter i Existentiell Psykologi och Psykoterapi
Marie Söderström : Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi
S. Tanner – J. Ball : Att ta sig upp när man är nere – Hjälp till självhjälp vid depressioner
Young – Klosko : Lev som du vill och inte som du lärt dig